افشار خسروی‌زاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در گفت‌وگو با میزان از تشکیل جلسه جلوگیری از تعطیلی کارخانجات ورشکسته در راستای حمایت از تولید و کارگران خبر داد.

افشار خسروی‌زاد گفت: این جلسه با حضور جانشین دادستانی مرکز استان ایلام در امور حقوق عامه، دبیر قرارگاه صنعت و معدن و انرژی استان ایلام، ریاست سازمان صمت استان ایلام، مدیران عامل بانک‌های ملت، ملی، صادرات و بانک صنعت معدن و تجارت استان ایلام و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام برگزار شد.

، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام افزود: این جلسه با حضور جانشین دادستانی مرکز استان ایلام در امور حقوق عامه، دبیر قرارگاه صنعت و معدن و انرژی استان ایلام، ریاست سازمان صمت استان ایلام، مدیران عامل بانک‌های ملت، ملی، صادرات و بانک صنعت معدن و تجارت استان ایلام و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام برگزار شد.

وی ادامه داد: نشست مذکور جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات ورشکسته و امنیت شغلی کارگران واحد‌های تولیدی نیمه تعطیل و یا در شرف تعطیل شهرک‌های صنعتی استان ایلام تشکیل و مقرر گردید کلیه بانک‌های عامل استان ایلام قبل از تملیک واحد‌های تولیدی مجوز لازم از ستاد تسهیل استان را به منظور واگذاری به افراد دارای اهلیت اخذ نمایند.

خسروی‌زاد تاکید کرد: همچنین بر این نکته تاکید شد که شخص برنده مزایده حداکثر ظرف مهلت سه ماه شرایط لازم را برای احیای واحد صنعتی نزد سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی فراهم کند و گروهی متشکل از نماینده بانک عامل و سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام نسبت به بازدید از واحد‌های صنعتی تملک شده و ارائه آخرین وضعیت آن اقدام و نتیجه را ظرف حداکثر ۷ روز به این مرجع ارسال نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام گفت: در این جلسه قرار شد تا بانک‌های عامل استان حداکثر ظرف مهلت سه ماه نسبت به تعیین و تکلیف واحد‌های صنعتی تملک شده اقدام نمایند.