دادستان شهرستان هامون به موضوع عدم‌ تکمیل پروژه دانشگاه علوم پزشکی زابل در شهرستان هامون با وجود گذشت هشت سال از آغاز آن، ورود کرد.
سید حسین حسینی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به موضوع ساخت پروژه دانشگاه علوم پزشکی زابل در شهرستان هامون که حدود هشت سال گذشته مبادرت به ساخت شده بود، گفت: این پروژه شامل بخش‌های اداری، درمانگاه، مسجد و مجتمع فرهنگی و آموزشی است که پس از ساخت بخش عمده پروژه و در حالی که پروژه در بخش‌هایی تکمیل و در قسمت‌های دیگر نیز در حال اتمام بود، با اهمال و مسامحه در انجام تکالیف قانونی از تکمیل آن خودداری شده است.

وی افزود: مردم شهرستان هامون سالهاست از مسئولین شهرستان جهت احداث درمانگاه و بیمارستان مطالبه گری دارند و از این کمبود امکانات رنج می برند لذا دادستانی برای بررسی موضوع ورود کرده است.

دادستان هامون تصریح کرد: پیگیری حقوق عامه و برخورد با اشخاص و مسئولینی که با اهمال و مسامحه موجبات تضییع حقوق مردم و بیت المال مسلمین را فراهم آورند در اولویت امور دادستانی بوده و به هیچ وجه مسامحه‌ای در پیگیری این حقوق مردم صورت نخواهد گرفت.