با ورود دادستانی به موضوع آتش سوزی در ارتفاعات گچساران کمیته حقیقت یاب با حضور ارگان‌های اجرایی و امنیتی و انتظامی تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران در گفتگو با میزان با اشاره به اینکه وزش باد‌های محلی موجب گستردگی آتش سوزی در ارتفاعات حوزه خنگ بنابراین شهرستان می‌شود، گفت: با ورود به این موضوع کمیته حقیقت یاب برای شناسایی متخلفان احتمالی آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع گچساران تشکیل شده است.

بازیار افزود: این کمیته پس از مهار آتش سوزی به قید فوریت عمدی و یا غیرعمدی بودن و همچنین عامل انسانی یا غیرانسانی را اعلام می‌کند.

وی در ادامه عنوان کرد: پس از اطفای حریق اداره کل منابع طبیعی مکلف شده است با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری در امور منابع طبیعی میزان دقیق خسارت وارده به اراضی ملی و بیت المال را مشخص کند.
دادستان گچساران همچنین گفت: در صورت عمدی بودن آتش سوزی در راستای حفظ حقوق بیت المال با خاطیان براساس قانون برخورد خواهد شد.