بر اساس مواد قانون مدنی، زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق کند. کارشناسان در این مورد توضیح داده‌اند.

پرسش مخاطب درباره موارد طلاق زن این است:

سلام. راهکار گرفتن طلاق دختری که عقد محضری شده باشد چیست؟
پاسخ کارشناسان:
طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:
اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹
دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹
سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹
چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده ۱۱۳۰