سردار کریمی گفت:با ورود کرونا و با افزایش کرایه ترانزیت و حمل و نقل شاهد افزایش قیمت مواد مخدر بودیم.
سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار کرد: در بدو شیوع ویروس کرونا با توجه به ناشناخته بودن این ویروس، بخشی از این مواد مخدر توسط سیستم‌های حمل و نقل جهانی ترانزیت جابه جا می‌شود، به واسطه اینکه حمل و نقل‌ها در سراسر دنیاکاهش یافت، بخشی از ورود و تزانزیت مواد مخدر نیز کاهش پیدا کرد.
وی تصریح کرد:، اما به فاصله یک یا دو ماه شاهد افزایش ورود انواع مواد مخدر شدیم و قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرد، چراکه کرایه این ترانزیت به واسطه کمبود حمل و نقل و وسایل آن افزایش یافت و شاهد افزایش قیمت موامخدر شدیم.
سردار کریمی گفت:در برخی کشور‌های منطقه متاسفانه شاهد بودیم که پلیس هم کار مبارزه با مواد مخدر را به واسطه شیوع کرونا تعطیل کرد، اما همکاران ما مبارزه با مواد مخدر را ادامه دادند و متاسفانه تعدادی از همکاران ما در دوران کروناه دچار آسیب شده و جانشان را از دست دادند.
وی گفت: پلیس همواره در جهت استقرار امنیت و آرامش مردم فعالیت میکند و برایش فرقی ندارد که در دوران کرونا و بیماری‌های خاص باشد یا مشکلات، موانع و سختی‌هایی که در نقاط مختلف مرزی وجود دارد یا در مواجهه با باند‌های مسلح مواد مخدر، همیشه آمادگی دارد تا با وجود همه این مشکلات از امنیت و آرامش مردم دفاع کند و پاسدار نظم و امنیت در داخل کشور باشد.