بحران فقر در آمریکا بویژه در میان کودکان وضعیت غم‌انگیزی را به وجود آورده که برای این کشور شرم آور است.

به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، وضعیت غم انگیز فقر به ویژه در میان کودکان، در آمریکا به عنوان ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا بسیار شرم آور است.

جهل مسئولین آمریکا از کودکان فقیر این کشور، به میلیون‌ها نفر آسیب‌های بیشماری رسانده است. از هر یازده کودک، یک نفر (حدود ۶.۵ میلیون در کشور) در فقر شدید به سر می‌برند.

در مقایسه این آمار با کودکان سفید پوست، این وضعیت برای کودکان سیاه پوست و اسپانیایی وخیم‌تر گزارش شده است.

این کودکان، از هر سه نفر، یک نفر در فقر هستند. این موضوع نشان دهنده شکست بزرگ در سیستم اقتصادی آمریکا و سیاست‌های ناکارآمد این کشور است.

فقر کودکان در همه مناطق این کشور مشاهده می‌شود، حتی در بوستون نرخ فقر کودکان ۲۶.۹ درصد است.

این یک امر طبیعی در سراسر کشور است که با فاصله کمی از یک اجتماع پایدار از نظر اقتصادی، منطقه‌ای فقیر نشین وجود دارد.

کودکان خانواده‌های فقیر بدلیل سوء تغذیه، خانه‌های خرابه، عدم تحصیل، عدم وجود زمینه عاطفی پایدار، از پیشرفت محروم هستند.

بسیاری از این کودکان که مدرسه خود را به پایان نرسانده اند، بدون هدف و بدون شغل در خیابان‌ها هستند که این امر احتمال روی آوردن آن‌ها به ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.

این کودکان فقیر می‌توانستند توسط یکی از برنامه‌های “درآمد مالیاتی اعتباری” برای خانواده ها، حمایت شوند.

اما این برنامه با روی کار آمدن دولت ترامپ و قطع برخی بودجه‌ها در طرح پیشنهاد بودجه ترامپ منحل شد.

این در حالی است که او در اولین سخنرانی خود گفته بود که از مادران کودکان فقیر و همچنین از دانش آموزان محروم از تحصیل حمایت خواهد کرد.

  • منبع خبر : میزان