اگر کوچه‌ای بن‌بست باشد، ملک مجاوران آن خواهد بود. کارشناسان در این مورد توضیح داده‌اند.

پرسش مخاطب درباره کوچه‌های بن‌بست این است:

باسلام جاده ای روی ملک اختصاصی خود برای آسایش خانواده ایجاد نمودیم. چندین سال کشاورزان از این جاده استفاده نمودند. امروز که خواستیم جلوگیری نماییم، می گویند گاز، آب و برق از کوچه عبور کرده و کوچه عمومی شده. سوال: آیا می‌توانیم با درب گذاشتن از عبور مرور انها جلوگیری کنیم؟ احکام حقوقیش چیست باوجود اینکه شهر هم است؟ با تشکر.
پاسخ کارشناسان:
با سلام بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی که در حال حاضر معتبر و قابل استناد است، هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن مسدود نیست، تملک نماید. از مفهوم این ماده چنین بر می‌آید که کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود است می‌توان تملک نمود. نص قانونی که مالکیت کوچه‌های بن‌بست را متعلق به شهرداری بداند موجود نیست، بنابراین کوچه‌های بن‌بست ملک مجاوران آن است؛ خواه در به آن باز کرده باشند خواه نه. مجاورت املاک نسبت به کوچه‌ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد.