آزمون سنجش
اعلام جزییات مراحل آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا 19 سپتامبر 2020

اعلام جزییات مراحل آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا

جزییات مراحل آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا اعلام شد.