اذن پدر
آیا اقرار به وصول مهریه در دفترخانه قابل ابطال است؟ 17 سپتامبر 2020

آیا اقرار به وصول مهریه در دفترخانه قابل ابطال است؟

مهریه از حقوق و اموال زن محسوب می شود، از این رو او حق هرگونه تصرفی در آن را دارد که یکی از این حقوق بخشش آن به زوج (مرد) می باشد.