بخش ایلچی
دستگیری قاتل فراری در عرض کمتر از دو ساعت 20 سپتامبر 2020

دستگیری قاتل فراری در عرض کمتر از دو ساعت

رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی از دستگیری قاتل فراری در عرض کمتر از دو ساعت خبر داد.