بدهکار
طلبکار چه اموالی از بدهکار را نمی‌تواند بگیرد؟ 17 سپتامبر 2020

طلبکار چه اموالی از بدهکار را نمی‌تواند بگیرد؟

اگر طلبکار به دنبال توقیف اموال بدهکار باشد باید بداند که امکان توقیف بسیاری از اموال را ندارد.