بیمه عمر
آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟ 19 سپتامبر 2020

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟

قانونگذار درباره چگونگی تقسیم خسارات متوفی و بیمه عمر او بین وراث پیش‌بینی هایی داشته است.