تخفیف و تبدیل قرار
توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می شود 17 سپتامبر 2020

توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می شود

رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قضات مکلف به بررسی پرونده های وارده ای هستند که متهمِ تحتِ قرار دارد، گفت: توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می شود.