تدلیس
نکاتی درباب پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج 21 سپتامبر 2020

نکاتی درباب پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج

در میان گـذاشتن بـرخی مسائل با خواستگار و بیان اسرار و مسائل خصوصی زندگی، بحث مهمی است که گاهی اوقـات‌ دخـتر‌ و پسر با گفتن یا نگفتن یـک مـسأله یا گـفتن نـابهنگام آن، بـاعث از دست دادن یک موقعیت خـوب می‌شوند و یا باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی مشترک و دردسرهای دیگر‌ می‌شوند‌.