ترانزیت
کرونا قیمت مواد مخدر را افزایش داد 20 سپتامبر 2020
رییس پلیس مواد مخدر:

کرونا قیمت مواد مخدر را افزایش داد

سردار کریمی گفت:با ورود کرونا و با افزایش کرایه ترانزیت و حمل و نقل شاهد افزایش قیمت مواد مخدر بودیم.