تولیدکنندگان ایرانی
ورود دادستانی کل کشور برای رفع مشکل یکی از تولید کنندگان ایرانی 26 سپتامبر 2020
معاون قضایی دادستان کل کشور:

ورود دادستانی کل کشور برای رفع مشکل یکی از تولید کنندگان ایرانی

معاون قضایی دادستان کل کشور از ورود دادستانی برای رفع مشکل یکی از تولید کنندگان ایرانی خبر داد و گفت: ظرف هفته آینده علّل بروز این پیشامد در دادستانی کل کشور بررسی و چنانچه ردّی از تخلف دستگاه یا مدیری بدست آید، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.