تکنولوژی
قوادی اینترنتی چیست؟ ویژگی های قوادی اینترنتی و مجازات قواد اینترنتی 19 سپتامبر 2020

قوادی اینترنتی چیست؟ ویژگی های قوادی اینترنتی و مجازات قواد اینترنتی

قوادی های اینترنتی یکی از جرائمی است که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است.