جاسوسی
شکایت علیه فیسبوک به اتهام جاسوسی از کاربران اینستاگرام 19 سپتامبر 2020

شکایت علیه فیسبوک به اتهام جاسوسی از کاربران اینستاگرام

دادخواستی در دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده که در آن فیسبوک به جاسوسی از کاربران اینستاگرام متهم شده است.