جرم انگاری
جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟ 13 اکتبر 2020

جعل چیست و چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون جعل از جمله اقدامات غیرقانونی محسوب می‌شود که جرم انگاری شده است.

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در در فقه و حقوق ایران 29 مه 2020

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در در فقه و حقوق ایران

با وجود اینکه خاستگاه جرم در حقوق ایران، لزوماً نقض هنجار اجتماعی‌ یا‌ ایراد‌ ضرر بـه حـقوق و آزادیـ‌های فردی‌ نبوده‌، بلکه‌ ارتکاب حرام و واجب شرعی را هـم در بـر می‌گیرد، متأسفانه به رغم وعدۀ کیفر برای کتمان شهادت در‌ متون‌ فقهی‌ اعم از قرآن کریم و روایات و احادیث شـریف مـعصومان‌(ع) و بـه‌ رغم قبح آن به لحاظ اخلاقی، در هیچ کدام از قوانین موضوعۀ ایـران، برای پوشیده نگاه داشتن شهادت کیفر‌ تعیین‌ نشده‌ است.

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده 11 مه 2020

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

نـظام‌های مـختلف حـقوقی‌ از اصول جرم‌انگاری واحدی پیروی نمی‌کنند؛ اما تـحلیل قـوانین کیفری که‌ متأثر‌ از‌ فلسفه‌های سیاسی و حقوقی است، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بر پایـه اصـول چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخـلاق‌گرایی قـانونی‌ و ‌‌کمال‌گرایی‌ جـرم‏ انگاری مـی‌کنند