جنبش کارگری
سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان و نخستین قوانین حمایتی کار 23 سپتامبر 2020

سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان و نخستین قوانین حمایتی کار

نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که در مورد گروههای ضعیف (بویژه کودکان) به تصویب رسید و نتیجه افکاری بود که می خواستند از برخی بی عدالتی های بسیار زننده جلوگیری کنند.