خرید و فروش خون
خرید و فروش خون از نظر فقهی و اسناد بین المللی 20 سپتامبر 2020

خرید و فروش خون از نظر فقهی و اسناد بین المللی

بسیاری از فقها، خرید و فروش و هر نوع استفاده‌ای از خون را با توجه به آیات و روایات و اجماع و دیگر ادله حرام می‌دانند.