خسارت
قرارداد محرمانگی اطلاعات، مفاد قرارداد محرمانگی اطلاعات و قرارداد محرمانگی اطلاعات یک جانبه و دو جانبه 06 اکتبر 2020

قرارداد محرمانگی اطلاعات، مفاد قرارداد محرمانگی اطلاعات و قرارداد محرمانگی اطلاعات یک جانبه و دو جانبه

قرارداد محرمانگی اطلاعات ( Non-disclosure agreement) قراردادی است که افراد و شرکت‌ها برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند خود در روند همکاری با دیگران به‌ کار می‌گیرند.

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟ 19 سپتامبر 2020

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟

قانونگذار درباره چگونگی تقسیم خسارات متوفی و بیمه عمر او بین وراث پیش‌بینی هایی داشته است.

شرکت‌های بیمه چه وظایفی در برابر مردم دارند؟ 18 سپتامبر 2020

شرکت‌های بیمه چه وظایفی در برابر مردم دارند؟

بر اساس قانون اگر شرکت‌های بیمه به وظیفه خود عمل نکنند مطابق با قانون با آنها برخورد می‌شود.