دادگاه دریایی
لایحه تشکیل دادگاه دریایی به دولت ارائه شد 21 سپتامبر 2020

لایحه تشکیل دادگاه دریایی به دولت ارائه شد

وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلاء قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرده است.