دعاوی سفته
دعاوی مربوط به سفته کجا رسیدگی می‌شود؟ 18 سپتامبر 2020

دعاوی مربوط به سفته کجا رسیدگی می‌شود؟

بر اساس قانون در صورت عمل نکردن به تعهدات قانونی مندرج در سفته می‌توان علیه صادر کننده اقامه دعوی کرد.