دعوای حقوقی
تعیین مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای قسم دروغ 18 سپتامبر 2020

تعیین مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای قسم دروغ

در صورت خوردن قسم دروغ به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهید شد.