سیستم قضایی
17 سپتامبر 2020

لزوم چابک سازی سیستم قضایی با ساماندهی پرونده‌های موجود

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم توجه در واگذاری پرونده به قضات جوان و ضرورت تبادل تجربیات بین قضات با سابقه و جوان، بر لزوم چابک سازی سیستم قضایی با ساماندهی پرونده‌های موجود تاکید کرد.