ضرب و جرح
مجازات ضرب و جرح با استفاده از چاقو چیست؟ 26 سپتامبر 2020

مجازات ضرب و جرح با استفاده از چاقو چیست؟

استفاده از سلاح سرد بر اساس قانون، مجازات های مخصوص به خود را دارد.