عکسبرداری از کارت شناسایی
مجازات عکسبرداری از کارت شناسایی چیست؟ 24 سپتامبر 2020

مجازات عکسبرداری از کارت شناسایی چیست؟

بر اساس قانون فرد درصورت عکسبرداری از کارت شناسایی باید مجازات قانونی را طی کند.