فارین پالیسی
شکست واشنگتن در سازمان ملل؛ چرا متحدان آمریکا به این کشور پشت کردند؟ 23 سپتامبر 2020

شکست واشنگتن در سازمان ملل؛ چرا متحدان آمریکا به این کشور پشت کردند؟

شکست اخیر آمریکا در سازمان ملل و عدم همراهی متحدان اروپایی با درخواست این کشور دستمایه یادداشتی در فارین پالیسی قرار گرفته است.