معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور
پلتفرم‌های آگهی آنلاین ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند 17 سپتامبر 2020
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور:احراز هویت کالا‌های ارائه شده در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین / پلتفرم‌های آگهی آنلاین ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستنداحراز هویت کالا‌های ارائه شده در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین / پلتفرم‌های آگهی آنلاین ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند

پلتفرم‌های آگهی آنلاین ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن تشریح ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین گفت: گمنامی در فضای مجازی ارتباط مستقیم و معناداری با جرم در فضای مجازی دارد.