وراث
21 اکتبر 2020

گواهی انحصار وراثت چیست و چگونه صادر می‌شود؟

برای دریافت گواهی انحصار وراثت و طبقات ارث باید به نکات قانونی توجه داشت.

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟ 19 سپتامبر 2020

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟

قانونگذار درباره چگونگی تقسیم خسارات متوفی و بیمه عمر او بین وراث پیش‌بینی هایی داشته است.