پژوهش های حقوق ثبت
فراخوان پژوهشگاه قوه قضاییه برای دریافت مقالات حقوق ثبت 17 سپتامبر 2020

فراخوان پژوهشگاه قوه قضاییه برای دریافت مقالات حقوق ثبت

فراخوان پژوهشگاه قوه قضاییه به منظور دریافت مقالات حقوقدانان و پژوهشگران برای انتشار در دوفصلنامه «پژوهش‌های حقوق ثبت» منتشر شد.