کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر حقوق کودکان مهاجر پناهنده
برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان به همت دادگستری البرز 24 سپتامبر 2020

برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان به همت دادگستری البرز

«کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر حقوق کودکان مهاجر پناهنده» به همت دادگستری استان البرز در حال برگزاری است.